طراحی نرم افزار کنترل و مانیتور سنسورهای دما،رطوبت و فشار از طریق پرت سریال انجام شد. در اين نرم افزار سیستم در صورت افزایش فشار، دما یا رطوبت به صورت صوتی هشدار می دهد.

  • مانیتور سنسورها 
  • کنترل و تنظیم فشار، دما و رطوبت  
  • تنظیم پرت سریال
  • تنظیم زمان بند
  • نمایش نمودار تغییرات
  • نمایش وضعیت اتاق ها در نقشه

تکنولوژی های مورد استفاده

  • VB.NET
  • Access
  • Dundas Gauge و Dundas Chart