طراحی نرم افزار مهندسی ساختار شرکت ملی گاز انجام شد. در اين نرم افزار علاوه بر امكان جستجو در سيستم جامع با استفاده از خروجي هاي Access امكانات ديگري نيز فراهم گرديده تا بتوان كارهاي اين امور را با دقت بيشتر و سرعت بالاتر به بهترين شكل بانجام رساند.

  • جستجو و تهيه شرايط احراز 
  • تهیه گزارش 

تکنولوژی های مورد استفاده

  • #C
  • Access
  • Fast report