این تور امکان بازدید مجازی از ميدان شهداي گمنام شهر انديشه را در يك نما فراهم می کند.

ویژگی ها

  • این تور به وسیله يك تصویر پانورامای تمام 360 کروی ساخته شده است. و تمام زوایای آن به صورت تعاملی قابل مشاهده می باشد.

لینک

مشاهده تور