این تور امکان بازدید مجازی از نماي بيروني مسجد سلمان فارسي شهر جديد انديشه را فراهم می کند.

ویژگی ها

  • این تور به وسیله يك تصویر پانورامای تمام 360 کروی ساخته شده است. و تمام زوایای آن به صورت تعاملی قابل مشاهده می باشد.

لینک

مشاهده تور