شرکت پردازش داده تکاپو به سفارش بورکهارد کمپرشن تهران اقدام به آرایش رک برای این شرکت نموده است، ریز فعالیتهای این پروژه عبارتند از:

  • مستند سازی
  • سربندی 
  •  نمراتور بندی 
  •  تست نودهای اتاقها و پچ پنل 
  •  نصب سرور داخل رک
  •  نصب پاور ماژول
  • مرتب سازی و آرایش سیستم دوربین مدار بسته داخل رک در ادامه تصاویری از رک این شرکت قبل و بعد از آرایش آورده شده است:

قبل از آرایش

بعد از آرایش